Διανομή των υπηρεσιών των εικονικών εργαστηρίων στο Διαδίκτυο

Για τη διανομή των υπηρεσιών των εικονικών εργαστηρίων στο διαδίκτυο αναπτύχθηκε Σύστημα Διανομής, με βασικά δομικά στοιχεία: Vlab Applications Servers, Vlab File Server, Vlab Management Gateway, Vlab Connections Gateway.
Το Σύστημα παρέχει σε κάθε εικονικό εργαστήριο την κατάλληλη διασύνδεση με αυτό, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες του.
Η διασύνδεση κάθε εικονικού εργαστηρίου με το Σύστημα Διανομής αξιοποιεί το σύνολο ή μέρος των παρακάτω μηχανισμών:
• Αυθεντικοποίησης (authentication).
• Πρόσβασης στην ιδρυματική πλατφόρμα eclass (authorization)
• Αποθήκευσης αρχείων (file storage).
• Φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting).
• Παροχής προσωποποιημένου χώρου αποθήκευσης (user space)

Το περιβάλλον διανομής των υπηρεσιών των εικονικών εργαστηρίων στο Διαδίκτυο απεικονίζεται παρακάτω.

schema