ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η υπηρεσία παρέχεται στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ τοπικά στο εργαστήριο του τμήματος ή απομακρυσμένα μέσω μεταφόρτωσης της εικονικής μηχανής MobileDev

Περιγραφή
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο του προγραμματισμού κινητών συσκευών μέσα από cross-platform περιβάλλοντα, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αξιοποιήσουν τα πριβάλλοντα αυτά για να δημιουργήσουν εφαρμογές για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού, όπως είναι η HTML5, CSS3 και Javascript ή γλώσσες προγραμματισμού 2D Παιχνιδιών όπως η LUA και οι οποίες (εφαρμογές) μπορούν να παραχθούν τόσο για το περιβάλλον Android όσο και για το περιβάλλον iOS.

Η υπηρεσία εικονικών εργαστηρίων προγραμματισμού κινητών συσκευών περιλαμβάνει:
• τα εργαλεία λογισμικού (προγράμματα προσομοίωσης) που αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς του εικονικού εργαστηρίου
• τις εργαστηριακές ασκήσεις που αναπτύχθηκαν για την αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οδηγίες εγκατάστασης εικονικής μηχανής
Οδηγίες εγκατάστασης vmware εικόνας σε PC