Σχετικά με την Πράξη

Πράξη: Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο Τ.Ε.Ι Αθήνας
MIS: 304191
Προϋπολογισμός: 323.386,74

Αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα Εργαστήρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας, με την υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων καθώς και προηγμένων διατμηματικών εργαστηρίων που καλύπτουν σημαντικά και ταχέως εξελισσόμενα γνωστικά αντικείμενα εργαστηριακών μαθημάτων Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Ευρυζωνικών Δικτύων, Ενσωματωμένων Συστημάτων, Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, προχωρημένων Αρχιτεκτονικών Υπολογιστών, Υπολογιστικών Συστημάτων, Ψηφιακής Τηλεόρασης και Ψηφιακής Ραδιοφωνίας, Τηλεϊατρικής, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Ένα σύνολο συστημάτων Υλικού, και Λογισμικού , Εφαρμογών και Υπηρεσιών προσφέρουν περιβάλλοντα προσομοίωσης και εξομοίωσης φαινομένων και διαδικασιών, ενισχύσουν τη συνολική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη, γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής διδασκαλίας / μελέτης και της πράξης, ενισχύουν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες των σπουδαστών και τονώνουν την ικανότητα εφαρμογής.


Μεθοδολογία υλοποίησης

Η πράξη υλοποιήθηκε με 6 υποέργα.
Τα Υποέργα 1,3,4,5,6 υλοποιήθηκαν με ανάθεση σε τρίτους.
Το υποέργο 2 υλοποιείται με Ίδια μέσα/Αυτεπιστασία.

Παραδοτέα πράξης

Υποέργο 1
Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού για τo εικονικό εργαστήριο Ιατρικών Συστημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Υποέργο 2
1.Εγκατεστημένα, παραμετροποιημένα και λειτουργικά εικονικά εργαστήρια
2.Διανομή και χρήση στο Διαδίκτυο
3.Αξιολόγηση εικονικών εργαστηρίων
Υποέργο 3
Προμήθεια λογισμικού για τo εικονικό εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
Υποέργο 4
Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού για τo εικονικό εργαστήριο Σχεδιασμού Ευρυζωνικών Δικτύων Επικοινωνιών
Υποέργο 5
Aνάπτυξη λογισμικού για τo εικονικό εργαστήριο Προγραμματισμού Κινητών Συσκευών
Υποέργο 6
Aνάπτυξη λογισμικού για τo εικονικό εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης

Υπηρεσίες του Έργου

1.Υπηρεσία υποστήριξης εικονικού εργαστηρίου Ιατρικών Συστημάτων Βιοιατρικής Τεχνολογίας (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας T.E.)

2.Υπηρεσία υποστήριξης εικονικού εργαστηρίου Δικτύων Η/Υ (Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε)

3.Υπηρεσία υποστήριξης εικονικού εργαστηρίου Σχεδιασμού ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνιών (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.)

4.Υπηρεσία υποστήριξης εικονικού εργαστηρίου Προγραμματισμού Κινητών Συσκευών (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε)

5.Υπηρεσία υποστήριξης εικονικού εργαστηρίου Χωρικής Ανάλυσης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.)

6.Υπηρεσία παροχής εικονικού εργαστηρίου πολυεπεξεργασίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε)

7.Υπηρεσία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματισμού (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Οι υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές είτε να εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις – πειράματα στους σταθμούς εργασίας των εργαστηρίων τους κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος, είτε να συνδέονται εξ αποστάσεως και να εξασκούνται σε διάφορα «εκπαιδευτικά αντικείμενα – τεχνολογίες» συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων. Άμεσα ωφελούμενη είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας. Μελλοντικά τα εικονικά εργαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ ή Πανεπιστημίων της χώρας.