ΔΙΚΤΥA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία παρέχεται στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής T.Ε. τόσο στο εργαστήριο όσο και απομακρυσμένα μέσω προσωποποιημένης πρόσβασης. Αξιοποιείται κυρίως στα δικτυακά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Το λογισμικό εξομοίωσης δικτύου υπολογιστών (Cisco Packet Tracer & GNS3) στηρίζεται σε λογική virtual machine και τρέχει στο τοπικό λογικό ιδρυματικό νέφος (cloud).Περιγραφή

Το εικονικό εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών επιτρέπει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εικονικής δικτυακής υποδομής με όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός πραγματικού περιβάλλοντος αλλά και με πολλά πρόσθετα πλεονεκτήματα, χαρακτηριστικότερα των οποίων είναι η υλοποίηση δικτύων με έκταση και πολυπλοκότητα, η δημιουργία πολύπλοκων σεναρίων για την ανάλυση λειτουργικότητας δικτύων σε συνθήκες κλιμάκωσης, τόσο σε επίπεδο αυξημένου φορτίου όσο και σε επίπεδο αλλαγής και επέκτασης τοπολογιών, η διαχείριση και ανάλυση της συμπεριφοράς των προσομοιωμένων δικτύων με εργαλεία παρόμοια αυτών ενός πραγματικού περιβάλλοντος που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης.

Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού εξομοίωσης δικτύων υπολογιστών

Οδηγίες εγκατάστασης vmware εικόνας σε PC
Οδηγός πρόσβασης σε προσωποποιημένο χώρο αποθήκευσης

Μεταφόρτωση λογισμικού εξομοίωσης δικτύων υπολογιστών

Μεταφόρτωση Cisco PAcket Tracer (32bit) – Διαθέσιμο μόνο στους εγγεγραμμένους φοιτητές του εργαστηρίου
Μεταφόρτωση GNS (64bit)